BOLAGSORDNING

Bolagsordning för JonDeTech Sensors AB (publ) Org. nr 556951-8532

Antagen på extra bolagsstämma den 16 oktober 2023

§1
Bolagets firma är JonDeTech Sensors AB (publ).

§2
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3
Bolaget ska äga, förvalta och utveckla sensor- och datateknik samt därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kr och högst 22 000 000 kr.

§5
Antalet aktier ska vara lägst 900 000 000 och högst 3 600 000 000.

§6
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§7
För granskning av bolagets räkenskaper samt årsredovisning och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§8
Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska kungöras i rikstidning. Annonsering ska ske i Svenska Dagbladet.

§9
De aktieägare som är införda i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen och som har anmält sig i bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman har rätt att delta i stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än den femte, vardagen före bolagsstämman. Om aktieägare avser att ta med biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§10
På årsstämman ska följande ärenden (dagordning) behandlas:

Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två revisorer
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och den revisionsberättelse och i förekommande fall
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a/ fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b/ dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust enl. till fastställd balansräkning
c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelse, revisor och eventuell revisorssuppleant
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor
10. Annat ärende som gäller stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen

§11
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 2 kap. 7. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 2 kap. 7. 4a § andra stycket aktiebolagslagen.

§12
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om centrala värdepapper och kontohantering av finansiella instrument.

13
Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.