Företrädesemission - TO2 & TO3

På extra bolagsstämman den 16 oktober 2023 beslutades det om en emission av högst 145 848 299 units, innehållande sju (7) aktier, sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Frist North Growth Market från och med den 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,05 kronor. Nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.

Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Frist North Growth Market från och med den 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 kronor. Nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024. 

 

Utfallet från Företrädesemission och TO2:

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 88,6 procent och Bolaget tillfördes cirka 36,2 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Teckningsoptioner av serie 2 (TO2) tecknades till cirka 72,6 procent och Bolaget tillfördes 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. 

.

Ladda ner EU-tillväxtprospekt här