JonDeTech offentliggör reviderad tidplan för sammanläggning av aktier

JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra avstämningsdag för sammanläggningen av aktier till den 30 maj 2024 (tidigare kommunicerad avstämningsdag var den 31 maj 2024). Effekten av sammanläggningen kommer att återspeglas i Bolagets aktiekurs från och med den 29 maj 2024.

Årsstämman i JonDeTech den 3 maj beslutade om sammanläggning av aktier 1:100 vilket innebär att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Enligt tidigare offentliggjort pressmeddelande idag den 20 maj 2024 hade Bolaget fastställt den 31 maj 2024 som avstämningsdag. Bolaget har beslutat att ändra avstämningsdag för sammanläggningen till den 30 maj 2024.

Sista dagen för handel i JonDeTechs aktie innan sammanläggningen är den 28 maj 2024 och första dagen för handel i JonDeTechs aktie efter sammanläggningen är den 29 maj 2024. JonDeTechs aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 29 maj 2024.

Aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 100 kommer av aktieägaren Sandbygård Invest AB att vederlagsfritt erhålla så många aktier (1-99 aktier) att aktieägarens innehav, efter tillägg av Sandbygård Invest AB:s tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, s.k. avrundning uppåt. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 1 706 986 300 aktier till 17 069 863 aktier. Till följd av sammanläggningen kommer JonDeTechs aktie från och med den 29 maj 2024 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0022240115. 

För mer information, vänligen kontakta:
Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, [email protected]

Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Share the Post:

Related Posts